Den tykskallede malermusling er tæt på at være udryddet i Danmark. Som det eneste sted på Sjælland bor der nogle eksemplarer i Susåens vandløbssystem. Men skal de overleve – og skal der komme flere til – skal Susåen have det bedre og tilbage til dens naturlige løb. Vandkvaliteten øges, så vandet bliver bedre iltet, og der kommer flere fisk og mere liv. For at forbedre forholdene i Susåen har EU derfor bevilliget 9,3 millioner kroner.

Næstved kommunes Tekniske Udvalg har lavet en for-undersøgelse af projektet og skal inden nytår indstille til Næstved Byråd, om man skal gå videre med at lave et egentligt projekt.

Inden da inviterer Teknisk Udvalg til borgermøde 8. november.

Vandkvaliteten i Susåen er over de seneste år blevet væsentligt forbedret. Men skal vandet være optimalt for både den tykskallede malermusling og de fisk, den er afhængig af, skal der nu tages andre metoder i brug.

”For at give fisk og fauna de bedste betingelser fokuserer vi på tre ting,” fortæller vandchef i Næstved Kommune Charlotte Johansen: ”For det første at få åens naturlige fald tilbage. Det kan man gøre ved at fjerne den menneskeskabte spærring ved Holløse Mølle. Det vil betyde, at åen kan strømme mere, at åvandet bliver bedre iltet, og at fiskene kan passere frit. For det andet kan man adskille åvand og søvand ved at føre Torpe Kanal uden om Bavelse Sø og direkte ind i Susåen. Det vil også give dyrelivet bedre mulighed for at vandre og endnu vigtigere, vil det forbedre vandkvaliteten i både Bavelse Sø og Nedre Suså. Sidst men ikke mindst kan man sørge for en bedre og mere naturlig bund med sten og grus, så dyrene får flere og bedre levesteder.”

Med projektet forventer man, at der om ti år kan være dobbelt så mange fiskearter, fire gange så mange fisk i Susåen – og ikke mindst at levevilkårene for den tyskallede malermusling er forbedret. Det er det mål, Life har valgt at støtte med 9.3 millioner kroner.

Projektet betyder også, at et stort antal ejendomme som udleder husspildevand til Torpe Kanal kan slippe for at rejse spildevandet, fordi man ikke længere skal udlede til Bavelse Sø, men til Susåen som får en bedre vandkvalitet.

Der er ikke tale om mere husspildevand, end i dag, men at husejerne slipper for en udgift i størrelsesordenen 30 – 35 mio. kr. Det er mindre end da man beregnede tallet første gang, fordi man dengang regnede med krav om kloakering. Nu er der tale om påbud om at folk selv skal rense spildevandet.

En af kommunens kronjuveler
Ingen roser er imidlertid uden torne. Projektets størrelse og omfang betyder, at mange områder og interesser langs vandløbet kommer i spil. Blandt andet sænkes vandspejlet og der kommer mere strøm i åen. Derfor har man allerede holdt flere møder med bl.a. lodsejere, kanoudlejere, Danmarks Naturfredningsforening og andre interesseorganisationer.

Nogle ser muligheder i at føre åen tilbage til dens naturtilstand, mens andre borgere udtrykker bekymring fordi kulturlandskabet uvægerligt vil ændre sig i forhold til den Suså vi kender og sejler på i dag. Det gælder ikke mindst ved Skelby.

”Den bekymring skal vi tage alvorligt,” fortæller formand for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk og fortsætter: ”Susåen er jo virkelig en af kronjuvelerne i vores kommune, og man skal have undersøgt alle muligheder og hørt alle parter, inden man begynder at lave om på noget her. Det er også derfor, vi nu holder et borgermøde inden Teknisk Udvalg sender en indstilling videre til behandling i Byrådet. Men det er også nu, med de 9,3 millioner kroner fra EU, at vi har mulighed for at forbedre vandkvaliteten, spare borgere for store udgifter og fjerne opstemningen ved Holløse Mølle, sådan som vi forventer Staten alligevel vil kræve om få år. Vi skal derfor tænke os rigtigt godt om. Siger man ja til at gå videre, betyder det ikke at gravemaskinen starter i morgen. Der vil stadig gå 2-3 år med projektering, forhandlinger og høringer, men vi vil gerne have så mange synspunkter ind som muligt, nu hvor byrådet principielt skal beslutte sig.”

De 9,3 millioner kroner kommer fra EU’S LIFE pulje, hvis formål det er at støtte og bevare natur i Europa. Næstved er den eneste kommune i Danmark, der har modtaget penge fra puljen i år.

Næste skridt
Alle er velkomne til borgermøde tirsdag den 8. november kl. 19.00 i Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle.Man kan også følge borgermødet live på kommunens facebookside.
Se meget mere om projektforslaget på www.naestved.dk/susaa

Fakta

Den tykskallede malermusling
Den tykskallede malermusling er med sin godt otte cm i længden en af de største muslinger, der lever i ferskvand. Den er i dag truet med udryddelse alle steder i Europa. Indtil for få år siden troede man også, den var uddød i Danmark. Men det viste sig, at forholdene i Torpe Kanal var så gode, at en lille bestand af muslinger har overlevet gennem årene.

Noget af det, der gør muslingen særligt sårbar er, at de små muslingelarver har brug for en ’barnepige’ de første tre til fire uger af deres liv. Barnepigen skal være en elritse eller en hvidfinnet ferskvandsulk. Hvis laverne ikke finder en af disse fisk inden for de første dage, dør den, da den er helt afhængig af at kunne sætte sig fast på fiskens gæller, indtil den er vokset til en lille musling. Herefter graver den sig ned i åbunden og begynder her sit 30-40 årige liv. De fuldvoksne muslinger finder man altid delvist nedgravet i åbunden, hvor strømmen løber rask, og iltforholdene er gode.

Natur- og kulturlandskaber
Langt de fleste steder vil landskabet forblive det samme som i dag; der vil være de samme ting at se, og siv vil, over tid, følge med ned i åen. I Skelby ved Gunderslevholm Broen og Holløse Mølle vil man sænke arealerne langs med åen, så de kommer ned i samme niveau, som det nye vandspejl. Det betyder, at det visuelle landskabsudtryk, som man kender i dag, bevares. Møllesøen bevares altså op til der, hvor det nuværende omløb starter, og vandspejlet på søen vil være det samme.

Derimod vil Susåen blive ledt uden om stemmeværket, fordi den kunstige opstuvning, der er af vandet i dag, skal fjernes, så åen kan komme tilbage til sit naturlige fald og løb. Det betyder, at den brusende lyd, som man kender den i dag, forsvinder. Det betyder også, at vandspejlet foran Holløse Mølle bliver roligere, end det er i dag. Selve møllebygningerne, broer og stemmeværk bliver bevaret. I dag er der græsning på engarealerne, og det vil der fortsat være. Dæmningen langs Møllesøen vil også blive bevaret.

Bedre vandforhold trods stop for krav om bedre spildevandsrensning
En af sideeffekter ved projektet er, at kravet til forbedret spildevandsrensning for ejendommene langs Torpe Kanal bortfalder.

”Det lyder måske mærkeligt, at man kan stoppe med at stille krav til folk om, at de skal forbedre rensningen af spildevandet, når vi iværksætter et natur-genopretningsprojekt, men det er der faktisk gode grunde til,” fortæller formand for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk og fortsætter: ”Vi må simpelthen ikke gå ud, med loven i hånden, og tvinge folk til at forbedre rensningen af spildevand. Det skyldes, at åvandet har det, man kalder en god økologisk tilstand. Og den fosfor, der før bidrog til algevækst i Bavelse Sø, bliver nu ledt uden om Suåen, og der gør den ingen skade. Det er nemlig sådan, at fosfor har stor betydning for kvaliteten i en sø, mens den ikke har nogen betydning for vandkvaliteten i en å. Det helt afgørende for vandkvaliteten er, at vi leder Torpe Kanal uden om Bavelse Sø og fjerner spærringen – altså lader åvand være åvand og søvand være søvand.”

Selv om kravet om forbedret spildevandsresning bortfalder, vil der fortsat være krav om, at alle ejendomme skal lede deres spildevand gennem en bundfældningstank, der renser for fysiske ting som toiletpapir, afføring mm, inden vandet når ud til åen.