Vi har nu haft 4 dialogmøder om Suså-projektet:

  • Møde med hovedlodsejerne den 12. juni.
  • Møde med aktionsgruppen/miljøgruppen for Susåen og repræsentanter fra lokalrådene den 15. juni
  • Møde med repræsentanter fra Ålaug, sølaug, kanoudlejere og øvrige bredejere ved Nedre Suså den 21. juni
  • Møde med natur- og friluftsorganisationer den 22. juni .

Du kan se det diasshow som var oplægget ved de forskellige møder ved at klikke på det følgende link: Diasshow ved dialogmøder

Hovedkonklusionen er følgende:

At der ikke er opbakning til at arbejde videre med Niras-løsningen eller det alternativ, som vi har kaldet Holløse Mølle C, hvor der vil være en vandspejlssænkning ved Skelby på ca. 60 cm.

At der er opbakning til, at vi kan undersøge følgende 3 alternativer:

  • Første alternativ (tilpasset Holløse Mølle B): Ca. 20-25 cm fald ved Skelby. Fortsat turbinedrift. Torpe kanal forlænges til Susåen. Ingen prop i bunden af Bavelse Sø. Stryg ved stridsmølle og syd for Gunderslevholm Bro. Hensyn til at der kan sættes kano i ved Skelby – og at man kan ro i kano begge veje.  Så vidt muligt høj slyngningsgrad ved omløbet ved Holløse Mølle.  Faldet fordeles over flere stryg / længere strækninger.
  • Andet alternativ:  Som ovenfor, men uden ændringer ved Bavelse Sø, dvs. ingen forlængelse af Torpe Kanal.
  • Tredje alternativ (tilpasset Holløse Mølle A): Som første alternativ, men hvor der ikke er et fald i vandspejlet ved Skelby. Det betyder bl.a. et længere omløbsstryg ved Holløse Mølle.

I løbet af august vil Næstved Kommune arbejde videre med et udkast til udbud af de tekniske og biologiske undersøgelser. I udbuddet vil vi lægge op til, at de tekniske og biologiske undersøgelser gennemføres i nogle faser, så der undervejs bliver mulighed for at drøfte og kommentere delresultaterne – således at vi dels får svar på de mange stillede spørgsmål – og dels får brugt krudtet rigtigt (får beregnet konsekvenser på de mest realistiske løsninger).

Hvis du gerne vil læse om drøftelserne på de enkelte møder kan du hente referaterne fra mødet her.