Vil du gerne vil have et overblik over, hvad der er sket i projektet de seneste måneder, og hvad der kommer til at ske i de følgende, skal du læse videre her.

Tekniske forundersøgelser
I oktober 2017 godkendte Teknisk Udvalg, at opgaven med de nye tekniske forundersøgelser med den tilrettede opgavebeskrivelse blev udbudt. Efter den politiske behandling blev de kommentarer og forslag som forskellige interessegrupper har budt ind med i løbet af foråret og sommeren i 2017 indføjet. Opgaven med at lave de tekniske forundersøgelser har været i udbud og her vandt Rambøll opgaven.
Hvis du er interesseret i at se hvad det er for en opgave som Rambøll skal arbejde med kan du se den her

Der indledes nu et forløb, hvor rådgiveren i tæt dialog med interessenter og Næstved Kommune skal arbejde med og lave beregninger på de opstillede forslag til restaurering af Nedre Suså. Resultaterne skal være færdige senest den 28. juni 2018.

Det forventes, at Teknisk Udvalg vil behandle de tekniske forundersøgelser i august eller i september 2018.

Udsætningsplan og målinger af vandkvalitet
Udover de tekniske forundersøgelser vil der sideløbende blive arbejdet med at lave en ”Udsætningsplan for tykskallet malermusling og dens værtsfisk”. Udsætningsplanen bliver udarbejdet af Lea Schneider, forsker ved Karlstad Universitet. Udsætningsplanen forventes færdig i slutningen af marts – og vil beskrive hvordan og hvor, der bedst kan etableres en levedygtig bestand af tykskallet malermusling og værtsfiskene elritse og hvidfinnet ferskvandsulk i Susåen.

Desuden  vil der blive foretaget måling af vandkemi (BOD, nitrat, nitrit mv.) i projektstrækningerne. Målingerne vil blive foretaget af Højvang Laboratorier. Der skal både tages prøver af vandløbsvandet og af porevandet i vandløbsbunden (da det er muslingerne lever). Planen er, at der skal tages prøver på 5 lokationer i øvre Suså og 2 i nedre Suså. Prøverne skal tages i alt 12 gange i løbet af 2018. De første prøver forventes at blive indsamlet i februar.

DNA analyser af malermuslingerne
I forlængelse af undersøgelserne for Tykskallet malermusling i Susåen i sommeren 2017 er der blevet foretaget DNA-analyser af 23 muslinger, som på baggrund af feltbedømmelser blev vurderet til at være  malermuslinger og heraf var det forventet at 14 individer ville være Tykskallet malermusling. Alle 23 individer blev pit-mærket, så de kunne genfindes igen i åen. Inden genudsætning blev der taget DNA-prøver fra muslingerne ved at klippe et lille stykke af deres fod. DNA-analyserne viste, at det 6 af muslingerne, der er den rigtige ”Tykskallet malermusling” på latin Unio crassus. De fleste af de DNA-testede muslinger er Unio tumidus (langspidset malermusling) og 1 var Unio pictorum (ægte malermusling). DNA-analyserne er foretaget af Niclas Gyllenstrand fra Center for Genetisk identificering, under Naturhistorisk Rigsmuseumet

Det faktum, at der således er færre af de rigtige tykskallede malermuslinger i øvre Suså, betyder ikke, at projektets overordnede mål ikke kan nås. Formålet er at skabe gode habitatforhold – og at få etableret en levedygtig bestand af tykskallet malermusling.  Der vil derfor i arbejdet med udsætningsplanen blive taget hensyn til, at den nuværende bestand ikke er særlig stor, og der vil derfor være behov for at få bestanden suppleret med tykskallede malermuslinger fra bestande på Fyn eller Sydsverige.

Foredrag og naturvandringer
Det forventes, at der henover foråret og sommeren vil være forskellige type af arrangementer for alle som gerne vil vide mere om projektet. Arrangementerne vil være med til at give et indblik i projektets status og de resultater, som de forskellige undersøgelser giver.