Restaurering af Odense Å ved Dalum Papirfabrik

LIFE/Odense Kommune har forbedret faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik.
Stemmeværket er nedlagt, og Odense Å har fået sit naturlige forløb tilbage. Vandløbets søagtige karakter med blødbund er væk og er afløst af et vandløb med gruset bund, strømhvirvler og langt mere varierede fysiske forhold.

Hermed er der genskabt et naturligt strømmende vandløb med potentiale til at opnå god økologisk tilstand og give levested for bl.a. tykskallet malermusling.

Opstemningen har påvirket vandløbet op mod 3,5 km. opstrøms, hvor vandløbet nu vil ændre karakter til et naturligt strømmende vandløb. Der er skabt forbindelse mellem lokaliteter med tykskallet malermusling, som forhåbentligt vil kolonisere den ”nye” strækning og medvirke til at styrke bestanden.

Projektet vil medføre erosion og unaturlig sandtransport, mens vandløbet ”sætter sig” i sit naturlige leje. Det forventes, at det sandfang, der er etableret ca. 500 m. nedstrøms projektområdet, skal tømmes jævnligt gennem de næste par år.

I 2021 genopføres den gamle stemmeværksbro med jernbanespor som et kulturhistorisk spor på det tidligere fabriksområde. Broen vil blive en del af Odense Å sti med forbindelse til centrum af Odense.

Tidligere skulle kanoer bæres over land for at passere stemmeværket. Det er nu en saga blot, hvor der kan sejles uhindret forbi det tidligere fabriksområde.

Jernbanebroen med integreret stemmeværk  Det eksisterende stryg er placeret midt i vandløbsprofilet

Se flere billeder fra restaureringsarbejdet her

Status og tidsplan

De gamle fabriksarealer skal udvikles til boliger og serviceformål.
Det kan du læse mere om her.

Inden det sker, skal genopretningen af Odense Å gennemføres. Det betyder, at det i 2020 har været muligt at gennemføre vandløbsprojektet.

COWI er valgt som rådgiver på naturprojektet.
Sweco er valgt som rådgiver på brodelen.

2020: Per Aarslef A/S har vundet udbuddet på udførelsen af vandløbsrestaureringsdelen

2020: Stemmeværket er fjernet, og vandløbsbunden er tilpasset, så den har et jævnt fald med et slynget forløb gennem projektområdet.

2021: Stemmeværksbroen skal rekonstrueres, men uden stemmeværk. Jorton kommer til at stå for broprojektet.

2021: Løbende overvågning og tømning af sandfang efter behov

Se en video om den tykskallede malermusling


…og hvordan hunnerne sikrer næste generation.

Se en video om restaureringsarbejdet i Odense Å

Se en video af Odense Å efter den er blevet restaureret

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her